Missie en Visie

Werkgroep Dalfsen Amnesty International, missie, visie en organisatie (403)

1. Missie
Amnesty Dalfsen deelt de missie van de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Deze luidt:
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty International doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en het stoppen van ernstige schendingen.
Amnesty richt zich in haar werk tegen mensenrechtenschendingen tot regeringen, intergouvernementele organisaties, gewapende politie groeperingen, bedrijven en andere niet-statelijke lichamen of personen. Daarbij zijn in principe twee invalshoeken mogelijk:

Amnesty houdt de desbetreffende instantie, groep of persoon verantwoordelijk voor de geconstateerde mensenrechtenschendingen en vraagt dus om maatregelen om daaraan een einde te maken;


Amnesty veronderstelt dat de desbetreffende instantie, groep of persoon invloed kan uitoefenen op degene onder wiens verantwoordelijkheid de schendingen plaatsvinden en vraagt dus om, net als Amnesty zelf, druk uit te oefenen.

2. Visie
Werkgroep Amnesty Dalfsen levert een bijdrage aan het werk van Amnesty International en het nastreven van haar doelstellingen, door:

zich plaatselijke in te zetten voor de campagnes van Amnesty International, gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van mensenrechten;


het werk van Amnesty International te promoten, door mensen bewust te maken van het belang van mensenrechten en belangstelling te wekken voor het werk van Amnesty International;


financiën in te zamelen om het werk van Amnesty International mogelijk te maken.


3. Organisatie
Er is een werkgroep Amnesty Dalfsen, voor afdeling 403 van Amnesty International.

De leden van de werkgroep zetten zich ervoor in om in overeenkomst met haar missie + visie lokaal (in Dalfsen e.o.) een bijdrage te leveren aan het werk van Amnesty International door:

een netwerk van samenwerkende mensen op te bouwen en te onderhouden;


lokale activiteiten te organiseren en coördineren;


contacten te onderhouden met de landelijke organisatie en werkgroepen in de regio;


mensen (leden en andere belangstellenden) te enthousiasmeren om zich praktisch in te zetten voor de activiteiten van Amnesty;


samenwerking te zoeken met verenigingen met (geheel of gedeeltelijk) vergelijkbare doelstellingen.

Binnen de werkgroep moet - volgens het Huishoudelijk Reglement van Amnesty Nederland – in ieder geval aanwezig zijn:
een contactpersoon: aanspreekpunt voor alle geledingen en personen binnen Amnesty en voor personen buiten Amnesty;
een penningmeester: beheerder van de Amnesty-gelden, verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.

Amnesty Dalfsen heeft voor de volgende opzet gekozen:

De contactpersoon zorgt voor de communicatie met alle geledingen en personen binnen Amnesty en de personen/instellingen buiten Amnesty;

De secretaris of notulist zorgt voor verslaglegging van de vergaderingen van de werkgroep; hij stuurt de verslagen naar de regio NOG van Amnesty en de werkgroep van Zwolle en Hasselt

De penningmeester zorgt voor een goed beheer van de Amnesty-gelden en de financiële verslaglegging. Twee andere leden van de werkgroepen voeren jaarlijks een kastcontrole uit, voordat de financiële verantwoording naar het landelijke secretariaat gaat;

Er zijn diverse coördinatoren voor de uitvoering van bijzondere activiteiten van de werkgroep, zoals het organiseren van de collecte, het organiseren van de schrijfmarathon en het meedoen aan schrijfacties van Amnesty International.
Vaste leden van de werkgroep zijn:
ϖ Erik Koster (contactpersoon);
ϖ Gertie Tabor (penningmeester);
ϖ Bert Bunschoten (secretaris);
ϖ Jan Blaak (propaganda, website);
ϖ Peter de Weerd.

Wat de financiën betreft is de werkgroep verantwoording verschuldigd aan het landelijk secretariaat. Daarvoor verzorgt de werkgroep een financieel jaarverslag.

  • Laatste wijziging: 12 november 2020.