Terugblik 2018

Jaarverslag werkgroep Amnesty International 2018

 

 afb

 

 

1. Missie
Amnesty Dalfsen deelt de missie van de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Deze luidt:
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty International doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en het stoppen van ernstige schendingen.
Amnesty richt zich in haar werk tegen mensenrechtenschendingen tot regeringen, intergouvernementele organisaties, gewapende politie groeperingen, bedrijven en andere niet-statelijke lichamen of personen. Daarbij zijn in principe twee invalshoeken mogelijk:

Amnesty houdt de desbetreffende instantie, groep of persoon verantwoordelijk voor de geconstateerde mensenrechtenschendingen en vraagt dus om maatregelen om daaraan een einde te maken;
Amnesty veronderstelt dat de desbetreffende instantie, groep of persoon invloed kan uitoefenen op degene onder wiens verantwoordelijkheid de schendingen plaatsvinden en vraagt dus om, net als Amnesty zelf, druk uit te oefenen.

 

2. Visie
Werkgroep Amnesty Dalfsen levert een bijdrage aan het werk van Amnesty International en het nastreven van haar doelstellingen, door:
zich plaatselijk in te zetten voor de campagnes van Amnesty International, gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van mensenrechten;
het werk van Amnesty International te promoten, door mensen bewust te maken van het belang van mensenrechten en belangstelling te wekken voor het werk van Amnesty International;
financiën in te zamelen om het werk van Amnesty International mogelijk te maken.

 

3. Organisatie
Er is een werkgroep Amnesty Dalfsen, voor afdeling 403 van Amnesty International.
De leden van de werkgroep zetten zich ervoor in om in overeenkomst met haar missie + visie lokaal (in Dalfsen e.o.) een bijdrage te leveren aan het werk van Amnesty International door:
· een netwerk van samenwerkende mensen op te bouwen en te onderhouden;
· lokale activiteiten te organiseren en coördineren;
· contacten te onderhouden met de landelijke organisatie en werkgroepen in de regio;
· mensen te enthousiasmeren om zich praktisch in te zetten voor de activiteiten van Amnesty;
· samenwerking te zoeken met verenigingen met (geheel of gedeeltelijk) vergelijkbare doelstellingen.


Binnen de werkgroep moet - volgens het Huishoudelijk Reglement van Amnesty Nederland - – in ieder geval aanwezig zijn:

een contactpersoon: aanspreekpunt voor alle geledingen en personen binnen Amnesty en voor personen buiten Amnesty;
een penningmeester: beheerder van de Amnesty-gelden, verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.

 

Amnesty Dalfsen heeft voor de volgende opzet gekozen:
De voorzitter/contactpersoon zorgt (eventueel samen met de secretaris) voor de agenda en een goed verloop van de werkgroep-vergaderingen. Hij zorgt ook voor de communicatie met alle  geledingen en personen binnen Amnesty en de personen/instellingen buiten Amnesty;
De secretaris of notulist zorgt voor verslaglegging van de vergaderingen van de werkgroep; Hij stuurt de verslagen naar de regio NOG van Amnesty en de werkgroep van Zwolle.
De penningmeester zorgt voor een goed beheer van de Amnesty-gelden en de financiële verslaglegging. Twee andere leden van de werkgroepen voeren jaarlijks een kastcontrole uit, voordat de financiële verantwoording naar het landelijke secretariaat gaat;

 

Er zijn diverse coördinatoren voor de uitvoering van bijzondere activiteiten van de werkgroep, zoals het organiseren van de collecte, het organiseren van de schrijfmarathon en het meedoen aan schrijfacties van Amnesty International.

 

Vaste bestuursleden zijn:
- Erik Koster (voorzitter en contactpersoon);
- Gertie Tabor (penningmeester);
- Bert Bunschoten (secretaris);
- Jan Blaak (propaganda, website);
- Peter de Weerd (schoolvoorlichter);
- Vacature.

Wat de financiën betreft is de werkgroep verantwoording verschuldigd aan het landelijk secretariaat. Daarvoor verzorgt de werkgroep een financieel jaarverslag.

 

4. Activiteiten
De werkgroep Dalfsen heeft in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd:

Op de dag van de rechten van de mens heeft de werkgroep op 10 december een schrijfmarathon georganiseerd in de Trefkoele+ in Dalfsen en in de Spil in Nieuwleusen. Er zijn dit jaar 794 brieven en 20 groetenkaarten geschreven. Ook op de basisschool De Spiegel is driftig geschreven door de leerlingen: 83 brieven werden overgeschreven!;

Er zijn in Dalfsen ongeveer 80 brievenschrijvers , die met een schrijf-abonnement meedoen aan schrijfacties van Amnesty International. Een voorbeeld van de brieven wordt maandelijks aangeleverd door Amnesty International en door een aantal vrijwilligers rondgebracht, teneinde door de brievenschrijvers te laten ondertekenen en verzenden. Dit werk wordt georganiseerd door een tweetal coördinatoren;

We organiseerden weer een landelijke collecte in Dalfsen. Vooraf hielden we een kick-off met als spreker Engin Evren. Hij sprak over de situatie van de mensenrechten in Turkije. Aan de collecte namen 36 lopers deel, twee hielden een straatcollecte in Lemelerveld. De opbrengst was Ä 2.893,01;

In de Grote Kerk in Dalfsen en in de kerk in Oudleusen stonden we 5 keer met petitielijsten. In totaal zijn deze ongeveer 700 keer door kerkgangers ondertekend;


We namen op 5 mei met Zwolle deel aan het bevrijdingsfestival met petitielijsten en promotiemateriaal;


Op Living Village stonden we eveneens met promotiemateriaal, 36 mensen tekenden de petitielijsten;


Met de Wereldwinkel hebben we contacten om Amnesty-producten in het assortiment op te nemen;


Al onze activiteiten hebben we vooraf of achteraf gepromoot met artikelen in diverse plaatselijke kranten;


Met onze bakfiets hebben we diverse keren Amnesty International gepromoot;


Met drie mensen was de werkgroep aanwezig op een regiodag om ervaringen uit te wisselen met andere groepen;


De werkgroep onderhoudt een eigen website (www.dalfsen.amnesty.nl), waarop informatie te lezen valt over de organisatie van (de werkgroep van) Amnesty Dalfsen, aankondigingen voor komende activiteiten en verslagen van activiteiten. Daarnaast zijn er ook links te vinden naar algemene informatie over Amnesty International;


De werkgroep verkoopt Amnesty-producten zoals kaarsen, kaarten, servetten, CDís, boeken enz. Dit gebeurde tijdens de schrijfavonden en bij diverse andere gelegenheden;


We stelden dit jaar eigen folders samen waarin we de doelen van Amnesty en van onze activiteiten hebben opgenomen. Deze verspreiden we bij diverse gelegenheden;

 

 

 

 

 

We hebben een lijst met 123 sympathisanten samengesteld, van 118 hebben we het adres, van 56 het e-mailadres en van 61 sympathisanten hebben we het telefoonnummer. We proberen (mits we hun toestemming hebben) deze lijst uit te breiden met leden van AI. We willen de sympathisanten op deze manier betrekken bij onze plaatselijke activiteiten.

 

  • Laatste wijziging: 12 november 2020.