Terugblik 2017

Jaarverslag werkgroep Amnesty International 2017

 

1. Missie
Amnesty Dalfsen deelt de missie van de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Deze luidt:
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty International doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en het stoppen van ernstige schendingen.
Amnesty richt zich in haar werk tegen mensenrechtenschendingen tot regeringen, intergouvernementele organisaties, gewapende politie groeperingen, bedrijven en andere niet-statelijke lichamen of personen. Daarbij zijn in principe twee invalshoeken mogelijk:

Amnesty houdt de desbetreffende instantie, groep of persoon verantwoordelijk voor de geconstateerde mensenrechtenschendingen en vraagt dus om maatregelen om daaraan een einde te maken;
Amnesty veronderstelt dat de desbetreffende instantie, groep of persoon invloed kan uitoefenen op degene onder wiens verantwoordelijkheid de schendingen plaatsvinden en vraagt dus om, net als Amnesty zelf, druk uit te oefenen.

 

2. Visie
Werkgroep Amnesty Dalfsen levert een bijdrage aan het werk van Amnesty International en het nastreven van haar doelstellingen, door:
zich plaatselijk in te zetten voor de campagnes van Amnesty International, gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van mensenrechten;
het werk van Amnesty International te promoten, door mensen bewust te maken van het belang van mensenrechten en belangstelling te wekken voor het werk van Amnesty International;
financiën in te zamelen om het werk van Amnesty International mogelijk te maken.

 

3. Organisatie
Er is een werkgroep Amnesty Dalfsen, voor afdeling 403 van Amnesty International.
De leden van de werkgroep zetten zich ervoor in om in overeenkomst met haar missie + visie lokaal (in Dalfsen e.o.) een bijdrage te leveren aan het werk van Amnesty International door:
· een netwerk van samenwerkende mensen op te bouwen en te onderhouden;
· lokale activiteiten te organiseren en coördineren;
· contacten te onderhouden met de landelijke organisatie en werkgroepen in de regio;
· mensen (leden en andere belangstellenden) te enthousiasmeren om zich praktisch in te zetten voor de activiteiten van Amnesty;
· samenwerking te zoeken met verenigingen met (geheel of gedeeltelijk) vergelijkbare doelstellingen.

Binnen de werkgroep moet - volgens het Huishoudelijk Reglement van Amnesty Nederland - – in ieder geval aanwezig zijn:
een contactpersoon: aanspreekpunt voor alle geledingen en personen binnen Amnesty en voor personen buiten Amnesty;
een penningmeester: beheerder van de Amnesty-gelden, verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.

 

Amnesty Dalfsen heeft voor de volgende opzet gekozen:
De voorzitter/contactpersoon zorgt (eventueel samen met de secretaris) voor de agenda en een goed verloop van de werkgroep-vergaderingen. Hij zorgt ook voor de communicatie met alle  geledingen en personen binnen Amnesty en de personen/instellingen buiten Amnesty;
De secretaris of notulist zorgt voor verslaglegging van de vergaderingen van de werkgroep; Hij stuurt de verslagen naar de regio NOG van Amnesty en de werkgroep van Zwolle.
De penningmeester zorgt voor een goed beheer van de Amnesty-gelden en de financiële verslaglegging. Twee andere leden van de werkgroepen voeren jaarlijks een kastcontrole uit, voordat de financiële verantwoording naar het landelijke secretariaat gaat;
Er zijn diverse coördinatoren voor de uitvoering van bijzondere activiteiten van de werkgroep, zoals het organiseren van de collecte, het organiseren van de schrijfmarathon en het meedoen aan schrijfacties van Amnesty International.
Vaste bestuursleden zijn:
- Erik Koster (voorzitter en contactpersoon);
- Gertie Tabor (penningmeester);
- Bert Bunschoten (secretaris);
- Jan Blaak (propaganda, website);
- Peter de Weerd (schoolvoorlichter);
- Vacature.

Wat de financiën betreft is de werkgroep verantwoording verschuldigd aan het landelijk secretariaat. Daarvoor verzorgt de werkgroep een financieel jaarverslag.

 

4. Activiteiten
De werkgroep Dalfsen heeft in 2017 de volgende activiteiten uitgevoerd:
Rond de dag van de rechten van de mens heeft de werkgroep op 7 december een schrijfmarathon georganiseerd in de Trefkoele+ in Dalfsen en in de bibliotheek in Nieuwleusen. Er zijn dit jaar 726 brieven en 16 groetenkaarten geschreven;

 


Foto: Adriaan Holsappel

 

Er zijn in Dalfsen e.o. ongeveer 80 brievenschrijvers , die met een schrijf-abonnement meedoen aan schrijfacties van Amnesty International. De brieven worden maandelijks aangeleverd door Amnesty International en door een aantal vrijwilligers rondgebracht, teneinde door de brievenschrijvers te laten ondertekenen en verzenden. Dit werk wordt georganiseerd door een tweetal coördinatoren;

We organiseerden weer een landelijke collecte in Dalfsen. Vooraf hielden we een kick-off met als spreker vreemdelingenrechter John Buurman. Na de film “Stranger in Paradise” sprak hij over het vreemdelingenvraagstuk. Aan de collecte namen 36 lopers deel, twee hielden een straatcollecte in Lemelerveld. De opbrengst was € 2.720,35;

De uitvoering van de musical “het kind en de soldaat” was een groot succes. Deze is gehouden in de week van de rechten van het kind in het theater “de Stoomfabriek”. Van 8 basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs hadden we 10 deelnemers. Ook vertelde een Syrische vluchteling van 12 jaar zijn vluchtverhaal. Tijdens alle voorstellingen (één voor volwassenen en vier voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen) was de zaal vol. Aan alle scholen waarvan leerlingen deelnamen is een lespakket gegeven door drie leden van de werkgroep, Aan de overige scholen wordt in 2018 een les gegeven. De musical is door de gemeente Dalfsen met bijna € 5000 gesubsidieerd;

Een lid is in 2017 officieel door Amnesty International als gecertificeerd als docent;
We hebben in 2017 2 banners aangeschaft. Deze vergroten onze zichtbaarheid tijdens diverse bijeenkomsten;
In de Grote Kerk stonden we 5 keer met petitielijsten, in de kerk in Oudleusen 3 keer. De laatste maanden hebben bijna 200 mensen deze ondertekend;
We namen op 5 mei met Zwolle deel aan het bevrijdingsfestival met petitielijsten en promotiemateriaal;
Tijdens de kerkennacht stonden we met de bakfiets in de Grote kerk.
Op Stone Rock festival stonden we eveneens met promotiemateriaal, ongeveer 200 mensen tekenden de petitielijsten;


· Met de Wereldwinkel hebben we contacten om Amnesty-producten in het assortiment op te nemen;
· Ook voor de Tienerkerk hebben we een presentatie verzorgd;
· Al onze activiteiten hebben we gepromoot met artikelen in diverse plaatselijke kranten;
· Met onze bakfiets hebben we diverse keren Amnesty International gepromoot;

 

 

 

 

 

De werkgroep onderhoudt een eigen website (www.dalfsen.amnesty.nl), waarop informatie te lezen valt over de organisatie van (de werkgroep van) Amnesty Dalfsen, aankondigingen voor komende activiteiten en verslagen van activiteiten. Daarnaast zijn er ook links te vinden naar algemene informatie over Amnesty International.
De werkgroep verkoopt Amnesty-producten als kaarsen, kaarten, servetten, CD’s, boeken e.d. Dit gebeurt tijdens de schrijfmarathon, promotie-activiteiten en acties.

 

  • Laatste wijziging: 12 november 2020.