Terugblik 2016

Jaarverslag werkgroep Dalfsen Amnesty International 2016

 

1. Missie
Amnesty Dalfsen deelt de missie van de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Deze luidt:
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty International doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en het stoppen van ernstige schendingen.
Amnesty richt zich in haar werk tegen mensenrechtenschendingen tot regeringen, intergouvernementele organisaties, gewapende politie groeperingen, bedrijven en andere niet-statelijke lichamen of personen. Daarbij zijn in principe twee invalshoeken mogelijk:

Amnesty houdt de desbetreffende instantie, groep of persoon verantwoordelijk voor de geconstateerde mensenrechtenschendingen en vraagt dus om maatregelen om daaraan een einde te maken;
Amnesty veronderstelt dat de desbetreffende instantie, groep of persoon invloed kan uitoefenen op degene onder wiens verantwoordelijkheid de schendingen plaatsvinden en vraag dus om, net als Amnesty zelf, druk uit te oefenen.

 

2. Visie
Werkgroep Amnesty Dalfsen levert een bijdrage aan het werk van Amnesty International en het nastreven van haar doelstellingen, door:

- zich plaatselijke in te zetten voor de campagnes van Amnesty International, gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van mensenrechten;


- het werk van Amnesty International te promoten, door mensen bewust te maken van het belang van mensenrechten en belangstelling te wekken voor het werk van Amnesty International;


- financiën in te zamelen om het werk van Amnesty International mogelijk te maken.

 

3. Organisatie
Er is een werkgroep Amnesty Dalfsen, voor afdeling 403 van Amnesty International.
De leden van de werkgroep zetten zich ervoor in om in overeenkomst met haar missie + visie lokaal (in Dalfsen e.o.) een bijdrage te leveren aan het werk van Amnesty International door:
·    een netwerk van samenwerkende mensen op te bouwen en te onderhouden;
·    lokale activiteiten te organiseren en coördineren;
·    contacten te onderhouden met de landelijke organisatie en werkgroepen in de regio;
·    mensen te enthousiasmeren om zich praktisch in te zetten voor de activiteiten van Amnesty;
·    samenwerking te zoeken met verenigingen met (geheel of gedeeltelijk) vergelijkbare doelstellingen.

Binnen de werkgroep moet - volgens het Huishoudelijk Reglement van Amnesty Nederland – in ieder geval aanwezig zijn:
een contactpersoon: aanspreekpunt voor alle geledingen en personen binnen Amnesty en voor personen buiten Amnesty;
een penningmeester: beheerder van de Amnesty-gelden, verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.


Amnesty Dalfsen heeft voor de volgende opzet gekozen:

De voorzitter/contactpersoon zorgt (eventueel samen met de secretaris) voor de agenda en een goed verloop van de werkgroep-vergaderingen. Hij zorgt ook voor de communicatie met alle geledingen en personen binnen Amnesty en de personen/instellingen buiten Amnesty;

De secretaris of notulist zorgt voor verslaglegging van de vergaderingen van de werkgroep;
De penningmeester zorgt voor een goed beheer van de Amnesty-gelden en de financiële verslaglegging. Twee andere leden van de werkgroepen voeren jaarlijks een kastcontrole uit, voordat de financiële verantwoording naar het landelijke secretariaat gaat;
Er zijn diverse coördinatoren voor de uitvoering van bijzondere activiteiten van de werkgroep, zoals het organiseren van de collecte, het organiseren van de schrijfmarathon en het meedoen aan schrijfacties van Amnesty International.

Vaste bestuursleden zijn:

Erik Koster (voorzitter en contactpersoon);
Gertie Tabor (penningmeester);
Bert Bunschoten (secretaris);

Jan Blaak (propaganda, website);
Peter de Weerd (schoolvoorlichter);
Vacature.

Wat de financiën betreft is de werkgroep verantwoording verschuldigd aan het landelijk secretariaat. Daarvoor zorgt de werkgroep voor een financieel jaarverslag.

 


4. Activiteiten


De werkgroep Dalfsen heeft in 2016 de volgende activiteiten uitgevoerd:
Rond de dag van de rechten van de mens (10 december) heeft de werkgroep een schrijfmarathon georganiseerd in de Trefkoele+ en in de bibliotheek in Nieuwleusen. Er zijn dit jaar ruim 700 brieven geschreven;

 

Er zijn in Dalfsen e.o. ongeveer 80 brievenschrijvers , die met een schrijf-abonnement meedoen aan schrijfacties van Amnesty International. De brieven worden maandelijks aangeleverd door Amnesty International en door een aantal vrijwilligers rondgebracht, teneinde door de brievenschrijvers te laten ondertekenen en verzenden. Dit werk wordt georganiseerd door een tweetal coördinatoren;

We organiseerden weer een landelijke collecte in Dalfsen. Vooraf hielden we een kick-off met als spreker Egbert Myjer, mensenrechtenadvocaat en bestuurslid van Amnesty International. Aan de collecte namen 37 lopers deel, zij haalden € 2700 op. Daarvan was bijna 700 euro voor het dragen van plaatselijke onkosten;

In de Grote Kerk stonden we 5 keer met petitielijsten. Deze zijn gemiddeld door 70-80 mensen ondertekend;

We namen op 5 mei met Zwolle deel aan het bevrijdingsfestival met petitielijsten en  promotiemateriaal;

Op Stone Rock festival stonden we eveneens met promotiemateriaal, ongeveer 100 mensen tekenden de petitielijsten;


Op de kerstmarkt presenteerden we ons met promotiemateriaal en petitielijsten;


Met de Wereldwinkel hebben we contacten om Amnesty-producten in het assortiment op te nemen;


We zijn met de voorbereidingen begonnen van een musical door leerlingen van diverse basisscholen;


We hebben in 2016 lessen verzorgd voor diverse basisscholen. Dat leverde op twee scholen tot het schrijven van diverse brieven rond de schrijfmarathon;


Ook voor de Tienerkerk hebben we een presentatie verzorgd;


We hebben aan de plaatselijk politiek brieven geschreven om op te roepen amendementen in te dienen voor het landelijke verkiezingsprogramma.


Al onze activiteiten hebben we vooraf of achteraf gepromoot met artikelen in diverse plaatselijke kranten;


De werkgroep onderhoudt een eigen website (www.dalfsen.amnesty.nl), waarop informatie te lezen valt over de organisatie van (de werkgroep van) Amnesty Dalfsen, aankondigingen voor komende activiteiten en verslagen van activiteiten. Daarnaast zijn er ook links te vinden naar algemene informatie over Amnesty International.
De werkgroep verkoopt Amnesty-producten als kaarsen, kaarten, servetten, CD’s, boeken e.d. Dit gebeurt tijdens promotie-activiteiten en acties.

  • Laatste wijziging: 12 november 2020.